O centru

Centrum regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum (CRH) je vědecké pracoviště zaměřené na výzkum rostlin a vývoj rostlinných biotechnologií, které sdružuje výzkumné týmy Univerzity Palackého a olomouckých pracovišť Ústavu experimentální botaniky Akademie věd ČR, v. v. i. a Výzkumného ústavu rostlinné výroby v. v. i. Zdejší vědci patří ke světové špičce v oblasti čtení dědičné informace ječmene, pšenice a dalších rostlin důležitých pro výživu stále rostoucí lidské populace. Na základě výsledků základního výzkumu navrhují postupy, které umožňují šlechtitelům získat odrůdy nové generace s požadovanými vlastnostmi, zejména vyšším výnosem a odolností vůči suchu, výkyvům teplot a dalším stresovým faktorům.

CRH je Regional Branch Office Evropské biotechnologické federace. Ve spolupráci s ní pořádá jednou za dva roky konferenci Green for Good o rostlinných biotechnologiích. K nejvýznamnějším hostům patřil například rostlinný genetik Patrick Schnable z Iowa State University, molekulární biolog Heribert Hirt, který založil Desert Agriculture Initiative na KAUST v Saudské Arabii, rostlinný fyziolog Richard Napier z University of Warwick, přední světový odborník na chemickou ekologii John Pickett z Velké Británie nebo držitel Světové potravinové ceny Marc van Montagu, který se zúčastnil otevření CRH v roce 2013.

Vědecké centrum bylo vybudováno v letech 2010 až 2013 v rámci OP Výzkum a vývoj pro inovace v letech 2010 - 2013 za zhruba 807,8 milionu korun. Téměř 200 vědeckých pracovníků se věnuje základnímu i aplikovanému výzkumu.

Kontaktní údaje

Šlechtitelů 241/27
783 71, Olomouc - Holice

+420 585 634 979

crh@upol.cz

 

Organizační struktura

Ředitel CRH

prof. RNDr. Ivo Frébort, CSc., Ph.D.

Ředitel CRH, Univerzita Palackého v Olomouci

ivo.frebort@upol.cz

+420 585 634 922

Narozen 1965; Mgr. v oboru Analytická chemie 1989, Univerzita Palackého v Olomouci; Ph.D.
v oboru Biochemie 1992, Masarykova univerzita Brno; Ph.D. v Bioresources Science 1997, Tottori University, Japan; postdok University of Tübingen, Germany 2001; profesor v oboru Biochemie, Univerzita Palackého v Olomouci, od 2005; hostující profesor Osaka University 2007.

Ivo Frébort je zakladatelem a ředitelem Centra regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum (od 2010), členem Výkonného výboru Evropské biotechnologické federace (od 2012) a bývalým děkanem Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (2014-2018).

Jeho výzkumné zaměření zahrnuje široké spektrum oborů jako enzymologii, molekulární biologii a biochemii, a to s důrazem na hormonální metabolismus v rostlinách a jeho možné biotechnologické aplikace včetně klonování a přípravy transgenního ječmene (WoS: 117 publikací, 1800+ citací, h-24, 2 patenty). Přednášková činnost v předmětech Molekulární biologie a Struktura a funkce biomakromolekul.

Ivo Frébort byl hlavním řešitelem velkého infrastrukturního projektu (> 30 mil. €) financovaného ze strukturálních fondů EU a 30 dalších výzkumných projektů. V současné době je hlavním řešitelem projektu OP VVV v rámci výzvy Excelentní výzkum.

ORCID: 0000-0002-4032-4961

Vědecký ředitel CRH

prof. Ing. Jaroslav Doležel, DrSc.

Vědecký ředitel CRH, Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i.

dolezel@ueb.cas.cz

+420 585 238 703

Narozen 1954; Ing. v oboru Zahradnictví, 1978, Vysoká škola zemědělská v Brně; CSc. v oboru Genetika, 1983, Československá akademie věd, Praha; postdok 1985-1986, ENEA, C.R.E. Casaccia, Řím, Itálie; DrSc. v oboru Genetika, 2001, Akademie věd České republiky, Praha; profesor pro obor Molekulární biologie a genetika, 2013, Masarykova univerzita, Brno.

Jaroslav Doležel působí od roku 1983 jako vědecký pracovník na Ústavu experimentální botaniky a od roku 1997 je vedoucím olomouckého pracoviště tohoto ústavu. Od roku 1992 přednáší na Univerzitě Palackého v Olomouci, v současné době předměty Cytotaxonomie a cytogenetika, Anatomie genomu a Cytometrické techniky. Od roku 2010 je vědeckým ředitelem Centra regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum a mimo jiné je členem Vědecké rady AVČR a předsedou vědecké rady GA ČR.

Jeho výzkumná činnost je zaměřena na studium struktury, evoluce a funkce genomu rostlin s cílem získat poznatky potřebné pro aplikaci molekulárních a biotechnologických metod ve šlechtění zemědělských plodin. Jeho tým se mimo jiné podílel na sekvenování složitých genomů pšenice a ječmene (WoS: 300+ publikací, 13000+ citací, h-index 54, editor tří knih).

Jaroslav Doležel byl řešitelem nebo členem řešitelského kolektivu více než 20 projektů, včetně projektů EU. Od roku 2004 je členem Učené společnosti ČR, v roce 2014 obdržel Cenu ministra školství, mládeže a tělovýchovy za mimořádné výsledky výzkumu, experimentálního vývoje a inovací a v roce 2018 získal Národní cenu vlády Česká hlava za celoživotní přínos k rozvoji genetiky rostlin a aplikaci získaných výsledků v praxi.

ORCID: 0000-0002-6263-0492

Řídicí úsek

Ing. Lucie PAVLOVIČOVÁ
Projektová asistentka

+420 585 634 666, lucie.pavlovicova@upol.cz

Ing. Mgr. Michaela HOLECOVÁ
Projektová a finanční manažerka
+420 585 634 971, michaela.holecova@upol.cz

Ing. Petra SKOUPILOVÁ
Projektová asistentka
+420 585 634 979, petra.skoupilova@upol.cz

Ing. Libor HÁJEK
Technologický skaut
+420 585 634 896, libor.hajek@upol.cz

RNDr. Martina ŠPUNDOVÁ, Ph.D.
Koordinátor pro vzdělávání a lidské zdroje
+420 585 634 512, martina.spundova@upol.cz

Ing. Romana KOTULKOVÁ
Projektová asistentka
+420 585 634 666, romana.kotulkova@upol.cz

Ing. Karolina ZAVORALOVÁ
Projektová asistentka
Mateřská dovolená, karolina.zavoralova@upol.cz

Mgr. Martina ŠARADÍNOVÁ
PR manažerka
+420 585 634 979, martina.saradinova@upol.cz

Představenstvo a Rada CRH

prof. Mgr. Jaroslav MILLER, M.A., Ph.D.
předseda Rady CRH a člen Představenstva Rady CRH
Rektor Univerzity Palackého v Olomouci
+420 585 631 001, rektor@upol.cz

RNDr. Martin VÁGNER, CSc.
člen Představenstva Rady CRH
Ředitel Ústavu experimentální botaniky AV ČR, v.v.i.
+420 225 106 453, vagner@ueb.cas.cz

RNDr. Mikuláš MADARAS, Ph.D.
člen Představenstva Rady CRH
Ředitel Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v.v.i.
+420 233 022 353, madaras@vurv.cz

Doc. RNDr. Martin KUBALA, Ph.D.
člen Představenstva Rady CRH
Děkan Přírodovědecké fakulty UP
+420 585 634 001, martin.kubala@upol.cz

RNDr. Ladislav ŠNEVAJS
člen Rady CRH
Zástupce Statutárního města Olomouc
+420 585 513 445, ladislav.snevajs@olomouc.eu

JUDr. Vladimír LICHNOVSKÝ
člen Rady CRH
Zástupce Olomouckého kraje
+420 585 508 280, v.lichnovsky@olkraj.cz

Mgr. Jan RADOŠ
člen Rady CRH
Zástupce Ministerstva zemědělství ČR
+420 221 812 107, jan.rados@mze.cz

Vědecká rada CRH

prof. Ing. Jaroslav DOLEŽEL, DrSc.
Předseda Vědecké rady CRH
Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i.
+420 585 205 852, dolezel@ueb.cas.cz

prof. RNDr. Ivo FRÉBORT, CSc., Ph.D.
Univerzita Palackého v Olomouci
+420 585 634 922, ivo.frebort@upol.cz

prof. RNDr. Jozef ŠAMAJ, DrSc.
Univerzita Palackého v Olomouci
+420 585 634 978, jozef.samaj@upol.cz

prof. RNDr. Petr ILÍK, Ph.D.
Univerzita Palackého v Olomouci
+420 585 634 153, petr.ilik@upol.cz

prof. Ing. Miroslav STRNAD, CSc., DSc.
Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i.
+ 420 585 634 850, strnad@ueb.cas.cz

prof. Mgr. Marek ŠEBELA, Dr.
Univerzita Palackého v Olomouci
+ 420 585 634 927, marek.sebela@upol.cz

Mgr. Jan BARTOŠ, Ph.D.
Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i.
+420 585 205 881, bartos@ueb.cas.cz

doc. RNDr. Petr Tarkowski, Ph.D.
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i.
+420 585 634 677, petr.tarkowski@upol.cz

prof. Ing. Olga VALENTOVÁ, CSc.
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
+420 220 443 027, olga.valentova@vscht.cz

prof. RNDr. Jiří FAJKUS, CSc.
Masarykova univerzita, Brno
+420 549 494 003, fajkus@sci.muni.cz

doc. Ing. Antonín DREISEITL, CSc.
Agrotest fyto, s .r. o. a Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž, s. r. o.
+420 573 317 139, dreiseitl.antonin@vukrom.cz

prof. Jeffrey A. COLE
Prezident Evropské biotechnologické federace (EFB)
j.a.cole@bham.ac.uk

ing. Jan BŘEZINA
Bývalý poslanec Evropského parlamentu
brezina@janbrezina.cz

Mezinárodní poradní panel

Prof. Richard M. Napier
University of Warwick, Coventry, United Kingdom

Prof. Dr. Heribert Hirt
King Abdullah University of Sciences and Technology, Thuwal, Saudi Arabia

Sebastien Praud
Biogemma, Clermont-Ferrand, France

Dr. Roland Wohlgemuth
Technical University Lodz, Poland

Prof. Dr. Nils Stein
Liebniz Institute of Plant Genetics and Crop Plant Research (IPK), Gatersleben, Germany

Úřední deska