Projekty a granty

Vědečtí pracovníci každoročně realizují desítky grantových projektů podpořených z českých a zahraničních grantových zdrojů. Finanční příspěvky získané z grantů jsou významným zdrojem příjmů CRH.

Projekty OP VVV

Rostliny jako prostředek udržitelného globálního rozvoje

CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000827
Příjemce dotace: UP Olomouc
Řešitel: Prof. RNDr. Ivo Frébort, CSc., Ph. D.
Délka trvání: březen 2018 - říjen 2022

Cílem projektu je podpora výzkumu v oblasti biotechnologií, pořízení nových přístrojů, přijetí vědeckých posil a spolupráce s vědeckými pracovišti v zahraničí. Úkolem výzkumníků je dospět k novým poznatkům a vyvinout techniky, jež umožní šlechtění hospodářsky významných plodin s vyššími výnosy a větší odolností vůči nepříznivým klimatickým vlivům, zejména suchu. Více

Rozvoj předaplikačního výzkumu v oblasti nano- a biotechnologií

CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_048/0007323
Příjemce dotace: UP Olomouc
Řešitel: Mgr. Lucie Plíhalová, Ph. D.
Délka trvání: červenec 2018 - prosinec 2022

Cílem projektu je posílit předaplikační výzkum nových nano- a biotechnologií pro využití v zemědělství, potravinářství, při ochraně životního prostředí či v medicíně a připravit je na přenos do praxe. Projekt vytvoří most mezi excelentním výzkumem CRH a Regionálního centra pokročilých technologií a materiálů a případným transferen technologií. Více

Mezinárodní granty

MŠMT (INTER-EXCELENCE) LTV19019 Zastoupení České republiky v řídicím výboru Evropské biotechnologické federace (2019-2021), Ivo Frébort 

EU - Urban Innovative Actions, CLAIRO – Clear AIR and climate adaptation in Ostrava and other cities (2018 - 2022), spoluřešitel Karel Doležal (více)

MŠMT (INTER-EXCELENCE) LTC18026, Analýza 3D organizace jaderného genomu u rostlin s kontrastním množstvím jaderné DNA (2018 - 2021), dr. Pečinka

Národní granty

GA ČR, 20-10019S, Genomová dominance jako nástroj evolučních změn u kříženců rostlin (2020 - 2022), Dr. Kopecký

GA ČR, 20-25308S, Modulace cyklin-dependentních kináz pro cílenou léčbu nádorů s molekulárně-definovanou deregulací G1/S fáze buněčného cyklu, (2020 - 2022), prof. Strnad

GA ČR, 20-15621S,  Přírodní látky a jejich deriváty pro neuroprotektivní terapii Parkinsonovy choroby, (2020 - 2022),  Dr. Kvasnica

GA ČR, 19-13637S, Vliv nedvouvrstevných lipidů a nelamelární fáze lipidů na strukturu, dynamiku a funkci tylakoidních membrán rostlin (2019 – 2021), spoluřešitel dr. Kouřil

GA ČR, 19-13848S, Analýza oprav toxických DNA-proteinových komplexů u huseníčku rolního (2019 - 2021), Aleš Pečinka

GA ČR, 19-05445S, Studium molekulárních mechanismů vernalizace u pšenice (2019 - 2021), Jan Šafář

GA ČR, 19-20303S, Struktura a evoluce karyotypu banánovníku (čeleď Musaceae) (2019 - 2021), Eva Hřibová

GAČR, 19-00598S, Studium vývojových rolí superoxid dismutázy FeSOD1 s využitím mezioborových metod (2019-2021), Tomáš Takáč

GAČR, 19-18675S, Objasnění rolí aktinu, NADP oxidázy a strukturních sterolů ve vrcholovém růstu kořenových vlásků pomocí pokročilé mikroskopie a proteomiky (2019-2021), Jozef Šamaj

GA ČR, GA18-10349S, Biosyntéza a signalizace u giberelinů - identifikace nových cílů pro regulaci růstu rostlin (2018 - 2020), řešitel Peter Hedden, spoluřešitel Danuše Tarkowská

GA ČR, 18-23972Y, Je AHK4/CRE1 z Arabidopsis thaliana falešným "decoy" receptorem? (2018-2020), David Zalabák

GA ČR, 18-07563S, Funkční a strukturní studie rostlinných enzymů zapojených v degradaci cytokininů a detoxifikaci aldehydů (2018-2020), David Kopečný, Miroslav Strnad

GA ČR, 18-12178S, Neobvyklé strategie regulace světla absorbovaného fotosystémem II u smrku ztepilého (2018-2020), Roman Kouřil

GA ČR, GJ18-12338Y, Evoluce B chromozomů v rámci tribu Andropogoneae (2018-2020), řešitel Dr. Blavet

GA ČR, GA18-12197S, Analýza organizace and dynamiky buněčných jader v endospermu ječmene (2018-2020), řešitel Dr. Pečinka

GA ČR, GA18-06147S, Dynamika chromozomu Y u dvoudomých rostlin: vnitro- a mezidruhová analýza genomů Silene latifolia a S. dioica (2018-2020), řešitel Dr. Šafář

GA ČR, GA18-11688S, Identifikace a charakterizace genu odpovědného za APR rezistenci pšenice vůči padlí travní introdukovaného z T. militine (2018-2020), Dr. Valárik

GA ČR, GC18-14450, MITOCHROM: Změny trojrozměrné struktury jaderného chromatinu rostlin v průběhu buněčného cyklu (2018-2020), prof. Doležel

MZe ČR, QK1710302, Zvýšení odolnosti pšenic vůči suchu, mrazu, padlí a fuzariózám klasu pomocí metod genomiky a proteomiky (2017 - 2021), prof. Doležel

GA ČR, 17-07805S, Editace genomu ječmene systémem CRISPR-Cas - nový nástroj pro moderní šlechtění (2017-2019), Véronique Bergougnoux

GA ČR, 17-23702S, Kontrola organogeneze a meristémové aktivity v modelovém Arabidopsis Thaliana prostřednictvím různých rostlinotranskripčních faktorů (2017-2019), Yoshihisa Ikeda

GA ČR, 17-24500S, Genetické a buněčné biologické studium regulace signalizace YODA (MAP3K4) pomocí HSP90 u huseníčku (2017-2019), Jozef Šamaj

GA ČR, 17-14007S, Modulace CDK a příbuzných molekulárních cílů u agresivních nehodkingských lymfomů (2017-2019), Miroslav Strnad

GA ČR, 17-05341S, Fyzická mapa Ph2 regionu u hexaploidní pšenice (2017-2019), Jan Bartoš

GA ČR, 17-13853S, Prostorová organizace jádra mezidruhových kříženců rostlin (2017-2019), David Kopecký

GA ČR, 17-14048S, Časová a prostorová charakterizace replikace příbuzných rostlinných druhů s kontrastní velikostí genomů (2017-2019), Eva Hřibová

GA ČR, 17-17564S, Dynamika a evoluce multigenních lokusů pro ribozomální RNA u Triticeae (2017-2019), Hana Šimková

GA ČR, 17-21581Y, Homeostáze auxinu na subcelulární úrovni (2017-2019), Aleš Pěnčík

GA ČR, 17-06548S, Cizorodá DNA u ječmenů (Hordeum spp.) - jaké mechanismy na genomické úrovni podporují horizontální přenos genů u trav (2017-2019), spoluřešitel Jan Šafář

Dokončené granty

Granty dokončené v letech 2014 - 2018

Mezinárodní granty

MŠMT ČR, 6. RP, 7AMB17FR048, Srovnávací studie zákládání nodálních kořenů u rýže a ječmene na molekulární a buněčné úrovni (2017–2018), Véronique Helene Bergougnoux-Fojtik

MŠMT ČR, 6. RP, 7AMB16PL051, Spolupráce rostlinných hormonů při kontrole programované buněčné smrti prostřednictvím regulace metabolismu cytokininů (2016–2017), Karel Doležal

MŠMT ČR, LG15028, Zastoupení České republiky v řídícím výboru Evropské biotechnologické federace (2015-2017), Ivo Frébort

MŠMT ČR, 6. RP, 7AMB17FR048, Srovnávací studie zákládání nodálních kořenů u rýže a ječmene na molekulární a buněčné úrovni (2017–2018), Véronique Helene Bergougnoux-Fojtik

MŠMT ČR, 6. RP, 7AMB16PL051, Spolupráce rostlinných hormonů při kontrole programované buněčné smrti prostřednictvím regulace metabolismu cytokininů (2016–2017), Karel Doležal

Marie Curie Actions (Innovative Training Network), SE2B – Solar Energy to Biomass – optimization of light energy conversion in plants and microalgae (2016–2018), spoluřešitel Roman Kouřil

MŠMT ČR, LG15017, Spolupráce s Bioversity International při analýze a uchovávání globální genetické diverzity banánovníku (BIOVERSITY) (2015-2017), Jaroslav Doležel

MŠMT ČR, LG15028, Zastoupení České republiky v řídícím výboru Evropské biotechnologické federace (2015-2017), Ivo Frébort

MŠMT ČR, LD14105, Vývoj panelu markerů pro genotypování a molekulární charakterizaci izolátů B. graminis f. sp. Hordei (2014-2017), Miroslav Valárik

MŠMT ČR, 6. RP, 7AMB17DE009, Studium enzymů podílejících se na metabolismu purinů, pyrimidinů a cytokininů v rostlinách (2017–2018), David Kopečný

MŠMT ČR, 6. FP, 7AMB15AT011, Qualitative and quantitative analysis of the performance of pseudotrypsin towards protein substrates as a contribution to proteomics (2015-2016), Marek Šebela

MŠMT ČR, 6. FP, 7AMB15AT004, Effects of strigolactone analogues on subcellular distribution of dynamic PIN proteins in Arabidopsis (2015-2016), Petr Tarkowski

MŠMT ČR, 7AMB15AR011, Analysis of the role of cytokinins in the regulation of leaf senescence and N mobilization in genetically modified cereals in response to various abiotic stressors (2015 - 2016), Mária Šmehilová

MSMT CR, LG12021, Cooperation with Bioversity International on global analysis and preservation of banana genetic diversity (BIOVERISTY) (2012-2014), Jaroslav Doležel

MŠMT ČR, 6. FP, 7AMB13AR014, Analysis of the role of cytokinins in the regulation of leaf senescence and N mobilization in genetically modified cereals and recombinant substitution lines with improved grain protein content (2013-2014, completion in 2015), Mária Šmehilová

MŠMT ČR, LH13069, Characterization of novel ABC transporters in monocots (2013-2015), investigator Ludmila Ohnoutková

EC-Research Executive Agency, FP7-PEOPLE-2012-CIG, 322139, Structural response of photosynthetic apparatus to stress (2013-2016), Roman Kouřil

Národní granty

GA ČR, GA15-15264S, Cílený transport purinových inhibitorů cyklin-dependentních kinas do nádorových buněk (2015-2017), Vladimír Kryštof, spoluřešitel Tomáš Gucký

GA ČR, GA15-22276S, Příprava transgenních rostlin se zvýšenou rezistencí proti stresu (2015-2017), spoluřešitel Ludmila Ohnoutková

GA ČR, GA16-21053S, Využití přístupů ekologické genomiky k poznání adaptivního významu dormance semen u bobovitých rostlin (2016–2018), spoluřešitel Miroslav Hýbl

NAZV, QJ1630301, Tvorba nových systémů biologických opatření pro zachování a rozvoj biodiverzity zemědělských plodin a lesních dřevin (2016–2018), spoluřešitel Helena Stavělíková

GA ČR, GA16-04184S, Studium intracelulární distribuce cytokininů a mechanismu jejich transportu do vakuol (2016–2018), řešitel Karel Doležal, spoluřešitel Ondřej Plíhal

GA ČR, GA16-10602S, Vliv fytohormonů produkovaných houbami řádu Hypocreales na proces patogeneze (2016–2018), Petr Galuszka

GA ČR, GA16-22044S, Funkční regulace fosfolipasy D alfa 1 prostřednictvím MPK3- závislé fosforylace (2016–2018), Jozef Šamaj

GA ČR, GA16-24313S, Charakterizace organizace mikrotubulů během buněčného dělení, růstu a morfogeneze rostlin pomocí superresoluční mikroskopie (2016–2018), Georgios Komis

GA ČR, GJ16-07366Y, Regulace enzymatických aktivit v masožravých rostlinách (2016–2018), Andrej Pavlovič

GA ČR, GA16-16992S, Chromosomová genomika Agropyron cristatum, planého příbuzného pšenice seté (2016–2018), Jan Vrána

GA ČR, GJ16-07155Y, Charakterizace regionů meiotické rekombinace v pšenici seté (2016–2018), Michaël Abrouk

GA ČR, GA16-08698S, Původ a evoluce pohlavních chromozomů u dvoudomé rostliny Rumex acetosa (2016–2018), spoluřešitel Jan Šafář

GA ČR, GA15-22322S, Molekulární modulace metabolismu cytokininů v modelových rostlinách Physcomitrelly a kukuřice se zaměřením na funkci nukleosidas (2015-2017), řešitel Miroslav Strnad, spoluřešitel David Kopečný

GA ČR, GA15-16888S, Aromatické a isoprenoidní cytokininy v topolu: biosyntéza a percepce (2015-2017), Petr Tarkowski

GA ČR, GA15-19266S, Modus operandi cytokinin-vnímajících histidin kinas v rostlinách (2015-2017), Lukáš Spíchal

GA ČR, GJ15-17282Y, Chemicko-genetická analýza role cyklin-dependetních kinas v nádorových buněčných liniích (2015-2017), Radek Jorda

GA ČR, GJ15-08202Y, Syntéza nových brassinosteroidů a studium jejich interakce s rostlinnými a živočišnými receptory (2015-2017), Miroslav Kvasnica

NAZV, QJ1510098, Nové linie pšenice pro efektivnější využití vstupů a s vyšší odolností ke stresům (2015-2018), spoluřešitel Hana  Pospíšilová

TA ČR, TA04010627, Vývoj biodegradabilních funkčních folií a obalů s obsahem živin a účinných látek pro užití v rostlinné produkci (2015-2017), Lukáš Spíchal

TA ČR, TA04010331, Charakterizace a selekce C. sativa pro potravinářské i nepotravinářské využití pomocí biotechnologických postupů a vysokokapacitních metod (2014-2017) spoluřešitelé Karel Dušek, Elena Dušková

TA ČR, TA04020547, Progresivní biotechnologie na bázi nových syntetických derivátů cytokininů k získání dihaploidních linií kmínu, lnu a hrachu (2014-2017), spoluřešitel Karel Doležal

TA ČR, TH01030748, Podpora čmeláků v krajině (2015 – 2018), spoluřešitelé Karel Dušek, Elena Dušková

NAZV, QJ1510160, Nové technologie získávání biologicky aktivních látek z léčivých a aromatických rostlin jako zdrojů účinných látek botanických pesticidů a potravinových doplňků (2015 – 2018), spoluřešitelé Karel Dušek, Elena Dušková

NAZV, QJ1510047, Využití synergických účinků konopí, medu a propolis pro podpůrnou léčbu infekcí mléčné žlázy (2015 – 2018), Karel Dušek, Elena Dušková

GA ČR, GA15-19284S, Studium fosforylace KATANINU1 a štěpení mikrotubulů v huseníčku (2015-2017), Jozef Šamaj

NPU I, LO1204, Udržitelný rozvoj výzkumu Centrum regionu Haná, (2014-2018), Ivo Frébort

AV ČR, Praemium Academiae 2012, (2012-2018), Jaroslav Doležel

GA ČR, GA13-08786S, Chromosomální rameno 3DS pšenice seté: sekvence a funkce v rámci allopolyploidního genomu (2013-2017), Jan Bartoš

MZe – NAZV, QJ1310227, Nové poznatky z biologie a epidemiologie patogenů řepky a jejich rezistence k pesticidům v podmínkách České republiky jako základy racionalizace ochrany proti nim (2013–2017), Radoslav Koprna

GA ČR, P501/12/G090, Evoluce a funkce komplexních genomů rostlin (2012 – 2018), spoluřešitel Jaroslav Doležel

GA ČR, P501/12/P160, Inaktivace cytokininů v Arabidopsis thaliana – různé role isoforem cytokinin glykosyltransferas? (2012 – 2017), Mária Šmehilová

AKTION ČR-Rakousko, 74p4, Ekonomické aspekty zimních ztrát včelstev a výzkum imunity včel (2016), Jiří Danihlík

GA CR, P501/12/2220, Sex chromosome evolution - chromosome-specific genomics in genus Silene (2012-2016), Roman Hobza, Jan Šafář (co-investigator)

GA CR, P501/12/0161, Cyanobacterium Nostoc as a genetic and functional model for the plant cytokinin hormone metabolism (2012 - 2016), Ivo Frébort

GA CR, GA13-28093S, Impact of temperature and photosynthetically active radiation on dynamics of regulation of photosystem II function in higher plants (2013 - 2016), co-investigator Roman Kouřil

GA CR, GA13-04454S, Foreign genetic material in Elymus repens and other Triticeae grasses: its nature, origin, and evolutionary implications (2013-2016), co-investigator Jan Šafář

GA ČR, GA14-34792S, New analytical approaches in phytohormone analysis (2014-2016), investigator Ondřej Novák, co-investigator Danuše Tarkowská

GA ČR, GP14-27669P, The study of molecular mechanisms of anticancer and antiangiogenic activities of brassinosteroids (2014-2016), Lucie Rárová

GA ČR, GA14-07164S, Cloning and molecular characterization of wheat QPm-tut-4A gene conferring seedling and adult plant race nonspecific powdery mildew resistance (2014-2016), Miroslav Valárik

GA ČR, GP14-07418P, Mode of action of cytokinin signalling antagonists in the cadmium stress - prevention of uptake or increased sequestration? (2014-2016), Markéta Gemrotová

GA ČR, GA14-12355S, Whole transcriptome study of transgenic barley with altered cytokinin homeostasis (2014-2016), Petr Galuszka

GA ČR, GP14-27598P, Mitogen-activated protein kinase-dependent phosphorylation and functional regulation of cytoskeletal End binding 1c protein (2014-2016), Anna Doskočilová

GA ČR, GA14-28443S, Dark matter in plant cell nuclei - characterization of nuclear proteins (2014-2016), investigator Marek Šebela, co-investigator Beáta Petrovská

AKTION CZ-Austria, 71p6, Honey bee colony losses in Austria and Czech Republic and relation to the bee immune system (2015), Jiří Danihlík

MŠMT, LK21306, Targeted Metabolite Profiling of Plant Growth Regulators (2013-2015), Ondřej Novák

OP VaVpI, CZ.1.05/3.1.00/14.0302, New technologies in chemistry and biology at UP (2014-2015), Lubomír Lapčík (common project with RCPTM centre)

OP VaVpI, CZ.1.05/3.1.00/14.0327, New biotechnological products of IEB ASCR (2014-2015), Miroslav Strnad

AV ČR, Program for perspective human resources - salary support for postdoctoral students in Institute of Experimental Botany AS CR (2014-2015), Jana Čížková

OP VK, CZ.1.07/2.2.00/28.0172, BIONEXT - Innovation of experimental biology study for laboratory medicine, (2013-2015), Tomáš Gucký

GA CR, GA13-29294S, Photonic biosignals: measurement and characterization (2013 - 2015), co-investigator Pavel Pospíšil

OP VK, CZ.1.07/2.3.00/20.0165, Integration of research team of the Centre of the region Haná into international collaboration (INTERHANA), (2012 - 2015), Ivo Frébort

GA CR, P506/12/1320, Will orchids reshape our understanding of genome-wide processes? Solving the enigma of progressively partial endoreduplication (2012-2015), Jan Vrána (co-investigator)

GA CR, P501/12/0597, Production of ergot alkaloid during the interaction of rye plant (Secale cereale) with fungus Claviceps purpurea (2012 - 2015), Petr Galuszka

GA CR, P501/12/2554, Physical map of wheat chromosome arm 7DS and its use to clone a Russian wheat aphid resistance gene (2012-2015), Hana Šimková

GA CR, GAP501/11/1764, Plant stress signaling by mitogen‐activated proteinkinases: from basic research Arabidopsis to biotechnological applications in plants (2011-2015), Jozef Samaj

TACR, TA01010861, Research, testing and production of targeted growth regulators, new fertilizers and combined products for plant production (2011-2015), Lukáš Spíchal

OP VK, CZ.1.07/2.3.00/20.0057, Development and internalization of biophysic research of Faculty of Science, Palacky University Olomouc (2012-2014), Petr Ilík

OP VK, CZ.1.07/2.2.00/15.0309, Innovation and attractiveness increasing of biophysics (2011-2014), Petr Ilík

OP VK, CZ.1.07/2.2.00/28.0084, Příprava absolventů přírodovědeckých oborů pro uplatnění v evropských biotechnologických institucích (BIO-TECHNO), (2012-2014), Ivo Frébort

GA CR, P501/12/P455, The role of mitogen-activated protein kinases (MPKs) in barley responses to Puccinia hordei attack (2012 - 2014), Pavel Křenek

GA CR, P503/12/P166, The products of oxidative degradation of phenolic compounds in plant foods (2012-2014), Jiří Grúz

GA CR, GAP501/11/0504, Genome interactions in interspecific hybrids xFestulolium (2011-2014), David Kopecký

GA CR, GAP501/10/1141, Tissue- and organelle-specific compartmentation of metabolism and cytokinin perception in maize (2010-2014), Petr Galuszka

MPO, FR-TI3/383, Výzkum a vývoj modulárního systému fytotronových komor s nízkou energetickou spotřebou (2011-2014), Ivo Frébort

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)