Fyzikální biologie

Výzkumný tým skupiny Fyzikální biologie se zabývá především studiem stresu rostlin, a to zejména v souvislosti s fotosyntézou. Zaměřujeme se na strukturní analýzu fotosyntetických proteinových komplexů pomocí elektronové mikroskopie, tvorbu a detekci reaktivních forem kyslíku a stanovení míry oxidativního poškození in vivo. Změny ve fotosyntéze sledujeme pomocí měření gazometrických parametrů (rychlost asimilace CO2 a vývin O2) a parametrů chlorofylové fluorescence. Používáme také metody stanovení vodního stavu rostlin (psychrometrie, tlaková komůrka) a měříme šíření elektrických potenciálů v rostlinách. Významně se podílíme na vývoji nových metod a protokolů pro automatizovanou analýzu růstu a vývoje rostlin v rámci velkokapacitního fenotypování rostlin. Experimentálně získaná data teoreticky simulujeme na základě matematických modelů popisujících fyzikální podstatu daných procesů. Věnujeme se také studiu strukturně-funkčních vlastnosti nukleových kyselin. Zajímají nás především modifikace DNA způsobené cytostatiky odvozenými od komplexů přechodných kovů (platina, ruthenium, osmium). Skupina se zabývá i vývojem fluorescenčních nanoklastrů pro zobrazování biologických systémů.

prof. RNDr. Petr Ilík, Ph.D.

Vedoucí skupiny

+420 585 634 153, petr.ilik@upol.cz

Prof. RNDr. Petr Ilík, Ph.D.  pracuje jako senior researcher, vedoucí výzkumné skupiny a také jako profesor biofyziky na Univerzitě Palackého. Vystudoval obor Biofyzika a chemická fyzika na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého. Jeho výzkum je zaměřen na různé aspekty primárních fotosyntetických reakcí v rostlinách a na detekci stresů rostlin pomocí moderních biofyzikálních technik. Spolupracuje s komerčními subjekty na vývoji nových zařízení pro detekci stresu rostlin. Publikoval více než 60 článků a podílel se na více než 25 grantových projektech jako řešitel, spoluřešitel nebo člen řídicího týmu.

Vzdělání:

 • 1991 – ukončení studia v oboru Biofyzika a chemická fyzika na PřF UP v Olomouci
 • 1995 – Ph.D., RNDr. v oboru Biofyzika, PřF UP v Olomouci
 • 2003 – habilitace v oboru Biofyzika, Masarykova Univerzita v Brně
 • 2011 – profesor biofyziky, UP v Olomouci

Zaměstnání:

 • 1995 – 2003 – odborný asistent, PřF UP v Olomouci
 • 2003 – 2011 – docent, PřF UP v Olomouci
 • 2011 – 2020 – profesor biofyziky, PřF UP v Olomouci
 • od 2021 – profesor biofyziky, CRH, Český institut výzkumu a pokročilých technologií, UP v Olomouci

Výzkumné zaměření:

 • biofyzika fotosyntézy
 • detekce stresů rostlin
 • publikoval > 60 odborných prací (50 záznamů na WoS; 750 citací, h-index 21), > 50 prezentací na konferencích

Praxe v zahraničí:

 • 2001 – 2008 (7 m): Department of Plant Physiology and Biochemistry, Faculty of Biochemistry, Biophysics and Biotechnology, Jagiellonian University, Kraków, Poland
 • 2006 (1 t): Bioenergetics Laboratory, University of Geneva, Geneva, Switzerland

Členství:

 • International Society of Photosynthesis Research
 • Česká společnost pro experimentální biologii rostlin

Granty a projekty:

 • řešitel, spoluřešitel nebo člen týmu ve více než 25 národních (Grantová agentura ČR, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR) a mezinárodních (6. rámcový program Evropské komise) projektů