Syntéza přírodních látek

Hlavní směry výzkumu skupiny zahrnují zejména přípravu nových nízkomolekulárních organických látek, které mohou specificky interagovat s klíčovými proteiny signálních a regulačních drah v buňce, studium jejich biologické aktivity a také vývoj vhodných metod testování a jejich zavedení do rutinního, většinou robotizovaného screeningu stávajících chemických knihoven, přírodních látek, extraktů z rostlin, mikroorganismů a rovněž nově připravovaných derivátů. Identita a čistota nově připravených derivátů (zejména fytohormonů, rostlinných růstových regulátorů a biostimulantů), včetně látek fluorescenčně či izotopově značených, je testována souborem fyzikálně chemických metod včetně hmotnostní spektrometrie při vysokém rozlišení a nukleární magnetické rezonance.