Buněčná a vývojová biologie

Členové výzkumné skupiny se věnují těmto výzkumným tématům: Signální sítě a cytoskeleton rostlin, Vývoj polarity v rostlinách a Interakce mezi rostlinami a mikroorganismy. Témata úzce souvisejí s transdukčními kaskádami signálu, cytoskeletem a endomembránami. Tým používá komplexní buněčně-biologické, genetické, biotechnologické, biochemické a proteomické přístupy s cílem lépe porozumět molekulární signalizaci u rostlin ve vztahu k fyziologii stresu rostlin, jak abiotického tak biotického původu. Kromě zkoumání vztahů mezi rostlinou a jejím prostředím v současnosti studuje rovněž biotické interakce modelových rostlin (huseníček, vojtěška a ječmen) s některými beneficiálními a patogenními mikroorganizmy. Ke studiu souhry mezi mitogenem-aktivovanými protein kinázami (MAPKs) a cytoskeletem během vývoje rostliny a adaptace na stres vědci využívají metody a techniky molekulární biologie a genetiky (včetně CRISPR/Cas9 a různých mutantů), kombinované s pokročilou buněčnou biologií a mikroskopií (včetně super-rezoluční a "light-sheet" mikroskopie).

cr-hana.upol.cz/cellbiol/

prof. RNDr. Jozef Šamaj, DrSc.

Vedoucí skupiny

+420 585 634 978, jozef.samaj@upol.cz

Narozen 1964; RNDr. v oboru Všeobecná biologie 1987, Univerzita Komenského v Bratislavě; CSc. V oboru Rostlinná Fyziologie 1993, Univerzita Komenského v Bratislavě; habilitace v oboru Botanika 2004, Institute of Cellular and Molecular Botany, University of Bonn; DrSc. v oboru Biologie 2009, Slovenská Akademie Věd v Bratislavě; profesor v oboru Botanika 2009, Univerzita Palackého v Olomouci. Jozef Šamaj dlouhodobě působil v zahraničí, kde získal prestižní post-doktorandská stipendia na univerzitách v Toulouse (Eurosilva), Bonnu (DAAD a Alexander von Humboldt Foundation) a Vídni (Marie Curie EU). Dlouhodobě působil také jako vedoucí vědecký pracovník v Ústavu genetiky a biotechnologií rostlin Slovenské akademie věd a následně sedm let jako vedoucí skupiny a docent na Institute of Cellular and Molecular Botany na Univerzitě v Bonnu. Od roku 2010 je vedoucím oddělení a od roku 2017 také vedoucím sekce v Centru regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum Přírodovědecké Fakulty UP v Olomouci.Jeho výzkum je zaměřen na oblasti molekulární a buněčné biologie, biotechnologie, proteomiky, signalizace, cytoskeletonu, vezikulárního transportu, endocytózy a stresu u rostlin (huseníček, vojtěška, ječmen). Je editorem šesti knih (z toho 5 ve vydavatelství Springer), národním reprezentantem v International Plant Proteomics Organization, členem několika vědeckých společností a redakčních rad odborných časopisů (WoS: 190 publikací, 6000+ citací, h-index 43). Přednášková činnost v předmětech Základy buněčné a vývojové biologie a Molekulární buněčná biologie rostlin.

Jozef Šamaj byl hlavním řešitelem více než 10 výzkumných projektů Vega, DAAD, AvH, DFG, GAČR a IGA UP (> 1.5 mil. €). V současné době je vědeckým koordinátorem a vedoucím programu v projektu OP VVV v rámci výzvy Excelentní výzkum a hlavním řešitelem dvou standardních GAČR projektů a jednoho bilaterálního AvH projektu.

ORCID: 0000-0003-4750-2123