Laboratoř růstových regulátorů ÚEB AV ČR

Laboratoř růstových regulátorů (LRR) je společným pracovištěm Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a Ústavu experimentální botaniky AV ČR. Od roku 2014 je součástí Centra regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum. Pracoviště se zabývá vědecko-výzkumnou a pedagogickou činností v oboru experimentální biologie a zejména přípravou nových, vysoce biologicky účinných růstových regulátorů na bázi purinů, vývojem metod jejich analýzy, studiem jejich funkcí a účinků v růstových a vývojových procesech normální a nádorové buňky, včetně vývoje protinádorových látek odvozených od rostlinných hormonů. Dále je součástí odborného programu i studium onkogenů a nádorových supresorových genů, mechanismů regulace jejich exprese, včetně vývoje transgenních organismů kontrolovaně exprimujících geny zapojené v růstově-regulačních a obranných funkcích.

http://www.ueb.cas.cz/cs/content/laborator-rustovych-regulatoru

Prof. Ing. Miroslav Strnad, CSc., DSc.

Vedoucí skupiny

+420 585 634 850, strnad@ueb.cas.cz

 

Vystudoval Vysokou školu zemědělskou v Brně, kde získal i své vědecké hodnosti. Od roku 1983 působí v Ústavu experimentální botaniky Akademie věd ČR, v.v.i. a v roce 1996 se stal vedoucím společného pracoviště Ústavu experimentální botaniky AV ČR a Přírodovědecké fakulty UP s názvem Laboratoř růstových regulátorů. Zabývá se biologickou, medicinální a analytickou chemií rostlinných hormonů. Jeho výzkumná skupina během své existence navázala celou řadu mezinárodních spoluprací. Část pracoviště se také věnuje syntéze nových růstových regulátorů se zajímavými biologickými i terapeutickými vlastnostmi. Profesor Strnad je autorem nejméně 350 odborných vědeckých publikací a mnoha patentů po celém světě. Je členem celé řady mezinárodních společností, předsedou oborové komise lékařských a biologických věd GA ČR, členem panelu ERC a řešitelem více než 30 národních i mezinárodních projektů.